ЕНЕРГО-ПРО

„ЕНЕРГО-ПРО“ е частно електроразпределително и електроснабдително дружество и производител на електричество от възобновяеми енергийни източници. Компанията има 18-годишен опит в енергетиката и развива бизнес в пет страни: Чехия, България, Турция, Грузия и Армения. „ЕНЕРГО-ПРО“ притежава 41 водноелектрически централи в Централна и Източна Европа. Има доказан опит в областите управление, строителство, експлоатация, поддръжка и рехабилитация на електроразпределителни мрежи и водноелектрически централи, както и търговия и доставка на електрическа енергия.