ОДИТ 1: Одит на организационната култура

Възможно ли е да разглеждаме организацията като жив организъм?

Организационната култура представлява съвкупност от ценности, убеждения, очаквания, правила и идеи, споделяни съзнателно или несъзнателно от членовете на дадена организация, отразява възприетите норми и модели на поведение в нея.

Това са все неща, които от една страна се приемат за даденост, а от друга - влиянието им остава неусетено от хората. Така, през повечето време организационната култура остава скрита, но нейното влияние доминира над взаимодействието на организацията като цяло.

Емпирични изследвания в областта доказват недвусмислено, че организационната култура заема ключова роля по отношение на ефективността на всяка организация.

Ето защо анализирането на организационната култура се превръща във все по-важна необходимост, осигуряваща стабилност в условията на нужда от промяна и същевременно от запазване на стабилността при все по- динамичната и конкурентна среда, допринасяйки за постигане на ефективно управление на организацията.

 

ОДИТ 2: Одит на стратегическата визия

Не само топ мениджмънтът има нужда от ясна визия за бъдещето. Всички служители, които ежедневно контактуват с клиенти и изпълняват поръчки, също трябва да си сверяват часовника периодично. Но както е и в живота – не можем да дадем насока, докато не знаем къде сме в момента!

Одитът на стратегическата визия и споделеното й разбиране дава отговор до каква степен организацията има ясна и недвусмислена стратегическа визия и до каква степен съществува разминаване в разбирането й сред хората в организацията.

Категориите и съдържанието на въпросите, които са включени в одита, са вдъхновени от някои от най-известните имена в тази област. Одитът представлява онлайн въпросник, съдържащ 40 въпроса, разпределени в 6 категории.

 

Бизнес приложения

Предлаганият инструмент дава ценна информация по отношение на действащата организационна култура в компанията, която е от ключово значение при:

 • повишаване на цялостната ефективност на компанията;
 • синхронизиране на проекти, свързани с покачване на резултатите и оптимизиране на ресурсите;
 • управление на екипи;
 • управление на промяната;
 • въвеждане на нови политики в организацията;
 • преструктурирания, сливания и реорганизации;
 • повишаване на мотивацията и ангажираността на служителите.

Цели

 •  да получите картина на актуалното ниво на разбиране на стратегическата визия в организацията Ви;
 •  да разберете дали хората на оперативните нива са ангажирани с голямата картина на биз- неса;
 •  да установите дали има синергия в органи- зацията по изпълнението на стратегически проекти;
 •  да проверите дали средният мениджмънт може да комуникира правилно стратегията Ви с хората на по-ниските нива в организацията;
 •  да проверите ефекта от усилията, които сте положили при каскадирането на страте- гическите цели в организацията;
 •  да разберете гледат ли всички в органи- зацията в една посока.

Области, включени в одита

1. Фокус върху клиента

В тази категория въпросите проверяват до каква степен организацията поставя клиента в центъра на своята стратегия. Въпросите са свързани с това дали познаваме своите клиенти, дали техния интерес е в основата на всяко наше решение и имаме ли системи, с които измерваме удовлетвореността на клиента. Фокусът на тази категория е основан върху разбирането на Том Питърс, че компаниите на бъдещето не могат да са просто ориентирани към клиента, а трябва да са задвижвани от клиентите, които са избрали да обслужват. Ключовите думи тук са: „страст“ и „тотална отдаденост“.

2. Прецизно таргетиране

Тази категория отново е ориентирана към клиента, но в по-аналитично направление. Информацията показава колко добре участниците познават пазара и клиентите си: могат ли да опишат пазара, на който компанията работи; кой сегмент клиенти таргетират и защо; какво е важно за тези клиенти; оправдаваме ли очакванията им; как ни възприемат спрямо основните ни конкуренти. Фокусът на тази категория е базиран на идеите на Филип Котлър, според който ефективността на работата е следствие на способността на организацията да адаптира оперативната си дейност спрямо това, което знае за своите клиенти.

3. Конкуренто предимство

„Отличете се или умрете!“ – емблематичният израз, с който е известен Майкъл Портър. В тази категория разглеждаме пазара като съвкупност от по-малки пазари, на които важат различни правила. Въпросите са свързани с разбирането на участниците за конкурентното предимство на организацията, за силните и слабите й страни, както и за силните и слабите страни на основните конкуренти.

4. Споделена визия

Един от силните застъпници на идеята, че всички мениджъри трябва да разбират механизмите и процесите в бизнеса, е Питър Дракър. Базирани на неговите идеи, въпросите в тази категория проверяват до каква степен мениджърите наистина споделят обща визия – не само говорят едни и същи неща, но имат и споделено разбиране за бизнеса.

5. Синергия

Фокусът на тази категория е върху логическата връзка и свързаността между продуктите, целевите клиенти, имиджа, операциите и културата в организацията. Целта на въпросите в тази категория е да се установят несъотвествията в начина, по който се обслужват клиентите и до каква степен се отправят еднозначни послания към тях. Въпросите са базирани на трудовете на Ричард Норман, който смята, че клиентите оценяват продукта в момента на неговата доставка.

6. Пари за стойност

С въпросите в последната категория се проверява оценката на хората за способността на организацията да създава стойност, за която клиентите са готови да плащат. Фокусът е още върху финансовите резултати на организацията, спрямо тези на конкурентите й.

Факти

Подходяща за:
Организации от различни индустрии и големина

Използвани инструменти
Въпросници
Групови интервюта
Фокус групи

Продължителност
В съответствие с индивидуалните характеристики на клиента

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands

 

Полезни материали

Брошура "Одит на организационната култура" (Български) разгледайте
Brochure "Audit of the strategic vision" (English) разгледайте
Брошура "Одит на стратегическата визия" (Български) разгледайте