Подгответе хората и организацията си за проектната динамика

Динамиката в света на бизнеса не спира да нараства и за организациите е все по-наложително работят паралелно по множество проекти, позволяващи им да се адаптират към постоянно променящите се пазарни условия. За съжаление, често същите тези организации не разполагат с достатъчно подготвени проектни мениджъри, които да се справят с това комплексно предизвикателство или не са изградили работещ PMO (Project Management Office),  с други думи - нямат изградена нужната организационна структура, позволяваща ефективна работа по проекти.

Освен това, за да работи по всеки от проектите заедно и ефективно, всеки от екипа е нужно да борави с общ език и да има ясно разбиране за очакваните резултати. Обучителните ни програма в областта на Управлението на проекти (вижте ги по-долу) са разработени за хора с обширни, малко или никакви знания за ръководенето на проекти, както и за членове на екипа, отговорен за управлението на проекти; личности с желание да научат повече за ръководенето на проекти или такива, на които им предстои пренасочване към ръководене на проекти.

След успешното завършване на програмите, участниците ще имат знанието да определят параметрите на проектите и поръчките, които влизат в тях; да прилагат плана на проектите, да управляват внедряването на проектите в цялостната дейност на организацията и да допринесат за пълноценното им завършване.

Вижте малко повече детайли по трите ни основни направления, които персонализираме в конкретни обучителни програми за всеки отделен клиент, спрямо спецификите на бизнеса и организационната среда, в която  проектите се реализират.

Управление на проекти

Съдържание на програмата

 • Основни принципи и ключови концепции в управлението на проекти
 • Жизнен цикъл на проекта
 • Бизнес казус /добри практики/
 • Роли в проекта
 • Планиране на работата по проекта
 • Структуриран план на проекта
 • Планиране, ресурси и план на разходите
 • Справяне с рисковете
 • Управление на проекта и контрол
 • Цялостност на проекта
 • „Lessons learned”
 • Симулация на проект

Ново знание

 • Ключови термини в управлението на проекти
 • Процес на управлението на проекти
 • Процеси, добавящи стойност
 • Въздействие върху удовлетворението на служителите
 • Оценка на дейността по проекта
 • Оценка на принципите на проекта
 • Идентифициране и привличане на заинтересованите от проекта
 • Разбиране и създаване на разбивка на всички дейности по проекта

Работейки заедно, участниците увеличават своята осведоменост за комплексната същност на организацията, ориентирана към проекти. В същото време те разбират какво им коства да постигнат желаните резултати, както и как да приложат своите нови знания и умения в реалната работна среда.

Ключови резултати

Участниците се учат да:

 • Проследяват критичната информация, която може да бъде пагубна за проекта;
 • Провеждат продуктивни срещи по проекта;
 • Управляват промяната в рамките на проекта;
 • Развиват интегриран план на проекта, включващ реалистични обхват, графици, бюджет и рискове и превръщане на плана в успешно действие.

Ключови концепции

 • Триъгълник на управлението на проекти;
 • Дефиниция за проект;
 • Принципи на проекта и напасването им към бизнес казуса;
 • Създаване на разбивка на всички дейности по проекта;
 • Прехвърляне на собственост върху задачите;
 • Мрежова логика (диаграми) за показване на зависимостта между задачите;
 • Диаграма на Гант, онагледяваща времевото разписание на проекта;

Създаване на работещ PMO (Project Management Office)

Установяване на организационната структура на PMО:

 • Формализиране на ролята на PMO, йерархичните връзки и координация
 • Установяване на  Project Management стандарти  – при планиране, изпълнение и контролинг  
 • Установяване на  стандарти при докладите по проектите  в честотата и формата –  да осигури корпоративна идентичност на всяка фаза
 • Подпомагане на прилагането на унифициран подход при представяне на бизнес предложенията за проектите – обосновка, анализ, цели, роли, доклади за прогрес
 • Даване на широка база за разбиране на проектната култура – не всеки е нужно да бъде PM, но следва да може да разбира проектния език и методи, за да може да комуникира адекватно спрямо бизнес целите на компанията
 • Осигурява гъвкавост при нужда от бърза реакция при проектите  и Промяна
 • Инструмент (непаричен) за развитие на хората и тяхната мотивация  
 • Интегриране на груповите стандарти с локалните бизнес нужди и регулация
 • Осигуряване на приемане и разбиране на груповите стандарти – в процесите, процедурите и проектите
 • Служителите ще получат яснота защо и в каква роля участват в проектите и как допринасят за бизнес целите на компанията
 • Подпомага по управление на отношенията на Project Sponsorship
 • Осигурява подкрепа и препоръки – формални и на терен – при управлението на външните фактори (повечето рискове при проектите идват от подценяване на външните фактори)
 • Поддържа документация по време и след проекта
 • Осигурява запазване и споделяне на “научените уроци” от проектите
 • Осигурява устойчивост на резултатите и качеството на проектите – намалява зависимостта от променливост на човешкия фактор – по време на/след проекта.

Развитие на ролите в PMO и компетенциите на хората в PMO  –  обучение на правилните хора:

 • Да могат да комуникират успешно с всички нива на компанията – директорски борд, спонсор на проекта, проектен екип
 • Да имат разбиране за бизнес нуждите и приложимостта и за могат да ги поднесат разбираемо към проектния екип
 • Да запазват ясна визия в сложни ситуации
 • Да умеят да координират и интегрират даден проект с процесите и другите проекти (да не се правят проекти “на парче”)
 • Да могат да комуникират и формират проектен екип по правилния начин (без нарушение на регулярната дейност на членовете на екипа, или конфликт за ресурси с други проекти)
 • Да бъдат лидери в своите проекти  
 • Да могат да изградят доверие в своя екип и спонсора, външните партньори
 • Да бъдат адекватни в ситуации, изискващи управление на кризи или конфликти
 • Да умеят да  вдъхновят своя проектен екип. Да могат да празнуват промяната

Инструменти за управление на проекти

Agile PM:

 • Kanban PM
 • Scrum PM
 • Прилагане в  Project management контекст
 • Изготвяне на Action планове  

Critical Chain PM:

 • TOC принципи
 • Critical Chain Project Management методи
 • Управление на буферите
 • Прилагане в  Project management контекст

Управление на риска при PM:

 • Анализ на външните фактори
 • Изготвяне на Матрица на риска
 • Изготвяне на план за превенция и сценарии за действие
 • Cost-benefit aнализ

Бизнес симулации от портфолиото ни свързани с управлението на проекти

Celemi Cayenne

Celemi Cayenne™ е ценна подготовка за предизвикателствата, свързани с работата по проекти. Участниците излизат от обучението с:

 • умения да балансират нуждите на различните групи заинтересовани лица;
 • умения да определят и използват ключови измерители на представянето;
 • повишена способност да идентифицират признаците и симптомите на потенциални клопки в проектите;
 • по-добро разбиране и готовност за работа по текущи проекти.

Celemi Agile Move

Компаниите, които използват симулацията Celemi Agile Move™, ще помогнат на служителите си да разберат как да прилагат Agile принципи в ежедневната си работа, например: при избора на проектни екипи, пускането на нови продукти или взимането на решения за разработване на нови продукти.

Полезни материали

Успешна история: "Изграждане на компетенции по Управление на проекти и процеси" (Български) разгледайте