Алкомет

Алкомет АД е компания, специализирана в обработката и производството на продукти от алуминий, като мисията ѝ е насочена към социална и екологична отговорност. Алкомет АД предлага валцови продукти с битово и индустриално приложение. Компанията извършва продажби в 30 държави.