„Коучингът е интерактивен, ориентиран към целта процес, който носи промяна.”

International Institute of Coaching IIC

 

Корпоративният коучинг е инструмент, чрез който се извличат, анализират и използват всички ментални ресурси (знания, умения, предишен опит, а дори и емоции и страхове) за генериране на  иновативни решения. Корпоративният коучинг работи на Индивидуално, Екипно и Стратегическо ниво за постигане на желана промяна; имплементиране на нова култура; промяна на организационната култура; развитие на Автентично лидерство и др. 

Коучинг консултантите на In Your Hands са специално обучени по методологията Power Coaching with Mind Kinetics™, създадена от нашите международни партньори от Канада - Coaching and Leadership International. В коучинг процеса се прилагат разнообразни лидерски инструменти, методологии, игрови модели и методи, които помагат на мениджърите и ключовите служители в тяхното професионално и личностно израстване.

Корпоративният коучинг е дългосрочна програма за промяна на организационната култура с цел развитие на екипа, резултатите и производителността. Неговата основна цел е да балансира трансформационно и транзакционно лидерство за по-ангажирано и бързо постигане на резултати.

Сред целите на корпоративния коучинг са:

 • Да бъде стимулиран индивидуалният капацитет на всеки служител, чрез въвеждането на коучинг култура на управление в организацията;
 • Да бъде интегриран модел за обмяна на опит и вдъхновяване с личен пример от страна на мениджмънта;
 • Щателно изучаване на компетенциите на всеки ръководите – изгражда се самосъзнание за слепи петна и силни страни, като се работи върху всяко едно от тях;
 • Създаване на План за учене и развитие на всеки ръководител, в който се вписват желания и нужди за развитие в професионален план;
 • Трансформация на лидерско ниво. Разширяване на увереността и уменията за транзакционно и трансформационно лидерство;
 • Придобиване на важни коучинг умения и инструменти, с които се изгражда култура на доверие, уважение и интегритет;
 • Интегриране на лидерски ценности в ежедневните дейности на екипа на практическо ниво – чрез ролеви игри, които въвличат служителите на различни нива;
 • Изграждане на връзка между отделите в организацията. Осъзнаване на различните роли и тяхната значимост за преодоляване на бариери в общуването;
 • Изграждане на среда за учене в организацията, където концепцията за търсене на вина е заменена от концепцията на намиране на решение.

Елементи:

 • Индивидуален коучинг със служители на ключови/управленски позиции;
 • Екипен коучинг;
 • Buddy Коучинг (коучинг по двойки);
 • Менторинг;
 • Супервизия;
 • Екипни проекти;
 • Тренинги.

Продължителност: От 6 до 12 месеца

Ползи, които участниците получават:

 • Индивидуално, непрекъснато ръководство и подкрепа за развиване на тяхната кариера и професионално представяне;
 • Подкрепа при постигането на идентифицираните цели;
 • Подкрепа при планиране на професионалното развитие, както и при изготвянето на план за подобрения на представянето. Синхронизиране на индивидуалните и организационни ценности и поведение;
 • Изграждане на увереност, висока самооценка и гъвкавост. Повишава се тяхното самоуважение и любов;
 • Изградени отношения на доверие с другите, което укрепва техните екипи.
 • Разширени умения за справяне с конфликти и водене на смислени, конструктивни разговори;
 • Поемане на отговорност и делегирането на отговорности на другите;
 • Разгръщане на цялостното им умение да се свързват със служителите си по ефективен и конструктивен начин. Фасилитира се умението им да влияят позитивно на служителите;
 • Методи за преодоляване на самоограничаващи и непродуктивни поведения, които налагат по негативен начин доверие и респект;
 • Намиране и използване на различни инструменти за прилагане на успешно управление на промяната, включително преодоляване на съпротивата към промяната;
 • Подсилване на ролята си като „комуникатори“, насърчавайки диалога със служителите и разпространението на информацията;
 • Изграждане на свежа перспектива, поощряване и непрекъсната подкрепа при идентифициране и промяна на навици и поведение;
 • Преминаване отвъд стандартния начин за правене/възприемане на нещата;
 • Насърчаване към самоизследване и развиване на партньорства за генериране на решения и стратегии;
 • Поемане на лична отговорност и отчечност за постигане на техните лични цели за развитие;
 • Придобиване на нови или разгърнати умения за постигане на ефективно лидерство. Ясна визия за техния план за развитие;
 • Конкретен план за успешно постигане на техните поставени цели;
 • Увереност, кураж, воля и позитивно възприятие за себе си и другите.