Цялостни решения

Aкадемия "Communication for Impact"

70% от организационната ефективност се определя от качеството на комуникация в компанията. Звучи вярно, но, настрана от научните проучвания, не е ли по-истинно, че в крайна сметка винаги всичко опира до комуникация?

Водени от тази осъзнатост, изградихме комуникационната академия "Communication for Impact" въз основа на важността, която имат междуличностните отношения във всяка от сферите на нашия живот, в това число и в работна среда. В изцяло иновативен и интерактивен формат Академията предлага възможността да бъдат развити както знанията, така и уменията на участниците, свързани с тяхната ефективна комуникация с останалите.

Нашето вярване е, че стабилните промени в поведението на всеки от нас се случват постепенно и с определени усилия. Ето защо академията "Communication for impact" се състои от седем модула с обща продължителност от единадесет месеца. В рамките на това време участниците имат възможност:

  • да разберат в детайли ключови аспекти от междуличностната комуникация;
  • да проследят и анализират комуникацията, в която участват;
  • да се изправят пред поредица от предизвикателства, свързани с развиването на различни умения;
  • да оценят личния си комуникационен стил и да си изградят план за развитие;
  • да оценят емоционалната си интелигентност и умението си да въздействат на другите;
  • да развият умения за комуникация към отделни хора, цял екип или по-голяма аудитория;
  • да усъвършенстват разказването на истории като инструмент за отправяне на мощни послания и оказване на силно въздействие;
  • да получават постоянна връзка от водещия консултант, чиято подкрепа е с водещо значение в процеса на промяната.

Програмата съдържа и допълнителни инструменти, сред които въпросници, измерващи необходими умения, материали за самостоятелна подготовка, казуси и поведенчески симулации. В резултат от положените усилия участниците добиват не само изцяло нов поглед върху междуличностната комуникация, но и целия необходим и действащ набор от знания и умения.

Програмата е подходяща за служители от всички нива в организацията и не се влияе от предходен опит и преминати обучения на сходни теми. Модулите от академията могат да се комбинират по различен начин или да се използват самостоятелно и са най-ефективни, когато са съчетани с инструменти за насърчаване и задържане на новите знания и умения. При изцяло мениджърски групи се добавя и мениджърския аспект на комуникацията и резултатите, до които тя трябва да води в процеса на осъществяване на регулярните мениджърски функции по планиране, координиране, делегиране, мотивиране и т.н.

Научете повече за цялостния подход и за инструментите, на база на които бихме могли да създадем за Вас изцяло персонализирана Комуникационна академия, съобразена с дългосрочната стратегия и специфичните нужни на Вашите отдел и организация. Свържете се с нас!