Зад всеки получен резултат стоят хората от екипа. Дали той ще е положителен, или отрицателен, зависи от техните положени усилия и лична мотивация.

Предвид разнообразието от личностни характеристики на всеки служител, несъмнено едно от най-важните умения, които следва един мениджър да притежава, е това да разпознава хората и да изгради подходящата комуникация спрямо техния стил на общуване. 

 

Това не е умение, с което човек се ражда, то може да бъде доизграждано и развивано.

Обучението ще помогне на Вашите мениджъри да постигнат възможно най-ефективната комуникация, съумявайки да синхронизират своя стил към този на другите.

Освен подобряване на вътрешно фирмената комуникация, ще се научат как да извличат максималния потенциал от всеки свой служител, предоставяйки възможност за най-пълноценното му развитие и повишаване на ефективността на организацията в съответствие с този потенциал. 

Ключови резултати

Участниците ще придобият нови умения или ще надградят предишния си опит в следните направления:

 • Наблюдателност, въз основа на която ще разчитат точно и прецизно невербалните сигнали на другите
 • Успешно управление на собствената невербална комуникация
 • Ефективно разпознаване на различните типове поведения и създаване на съответстващи към тях стилове на комуникация
 • Извличане на максималния потенциал на всеки служител
 • Прилагане на убеждаваща комуникация

Като краен резултат от програмата, компанията постига:

 • Подобрена комуникация „мениджър – служител“
 • Балансирана работна среда
 • Подобряване на крайните резултати на всеки служител, екип и компанията като цяло
 • Превенция на конфликтите на работното място
 • Мотивирани и ангажирани служители

Бизнес приложение

 • При необходимост от по-добра мотивация на екипа и по-добро целеполагане
 • При нужда от гъвкавост за справяне с различни конфликти и ситуации в екипа
 • При затруднения в работата на мениджърите с различни типове хора в техните екипи
 • При нужда от повишаване адаптивността и активиране потенциала на екипа, с цел по-бърза реакция в екстремни ситуации
 • При високо текучество и нужда от ангажиране и мотивиране на хората
 • При нужда от изграждане на лидерски подход в работата на мениджърите

За кого е предназначена програмата

 • Екипни лидери
 • Супервайзори
 • Мениджъри на средно ниво
 • Мениджъри на висше ниво

Ключови термини в програмата

 • Пресопозиции
 • Калибриране
 • Репрезентативни системи
 • Метапрограми
 • Блокери и деблокери
 • Рангови системи
 • Невербална комуникация
 • Поведенчески модели
 • Убеждаваща комуникация
 • Конфликтни точки
 • Типове хора
 • Речеви стратегии
 • Отключване на човешкия потенциал
 • Стилове на комуникация

Факти

Формат
Групов тренинг с практически казуси, ролеви игри,   екипни и индивидуални работни сесии

Материали
Работни книжки, учебни материали, упражнения

Участници
Максимален брой – 15 участници

Продължителност
2 дни

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands