Вашите клиенти имат проблем:
ПРОДУКТЪТ, от който се нуждаят, трябва да им бъде доставен в ПОДХОДЯЩОТО време и на ПОДХОДЯЩАТА цена!


Представлявайки новото ръководство на Production Inc. – производствено звено на голяма компания, - участниците са въвлечени в управлението на производството, изправяйки се пред трудни предизвикателства. Компанията има ограничен бюджет и същевременно от нея се очаква да постигне по-добри резултати. 
Участниците разбират „голямата картина“ на организацията и същността на създаване на печалба, анализират процесите от финансова гледна точка и планират и прилагат промените в контекста на настоящите ограничаващи условия.
Участниците планират предстоящия производствен цикъл, оптимизирайки и подобрявайки процесите и доставяйки по-добри финансови резултати. 

Благодарение на симулацията, всички участници ще разберат финансовите отчети, баланса, отчета за приходите и разходите и отчета за паричните потоци. Ще разберат разликата между това да бъдеш богат и да бъдеш печеливш, както и между това да бъдеш печеливш и да бъдеш ликвиден. Разделени в отбори, участниците ще направят финансов анализ на предприетите от тях действия, използвайки различни финансови коефициенти. 

Участниците ще преминат през процесите на действителния мениджмънт, развивайки умението си да подобряват бизнес процесите и разбирайки, че непрекъснатото усъвършенстване е ключът към успеха.

Какво споделиха участниците за симулацията

„…Участниците успяха веднага да видят ефекта  от собствените си решения в различни финансови  показатели. Натискането на „различен бутон“ в производството води до подобрение или влошаване на различните показатели. Участниците успяха ясно  да видят, че за да постигнат резултати, работата на всеки трябва да бъде в синхрон с тази на останалите …“

Мениджър “Производствено предприятие”

„…Предизвикателствата в симулацията са същите 
като в нашата фабрика. Всеки може да види предизвикателствата от птичи поглед и да анализира 
тяхното влияние върху всички отдели. Обучението ни 
помогна да изградим по-добър производствен екип и 
всеки да разбере цялостния производствен процес…“

 Мениджър „Производствено планиране“

„…Много добър обучителен инструмент. Всеки успя да  види колко важна е собствената му роля по отношение на крайните резултати. Доброто производствено планиране може не само да намали разходите, но може да бъде „спасение“ в ситуациите на нужда от своевременна доставка на материали и части…“ 

Мениджър „Логистика“

Основни теми

 • Прогноза на продажбите
 • Планиране на оперативната дейност
 • Бюджетиране
 • Изготвяне на графици
 • Измерване на представянето
 • Оперативен контрол
 • Анализ, диагностика и вземане на решения
 • Работа в екип

Екипите учат да използват по-добре финансовите отчети и коефициенти като инструменти за планиране, за да увеличат продажбите и рентабилността в рамките на 7-годишен период от време. 
Работейки заедно, участниците придобиват усет за цялостното естество на финансовите взаимоотношения между отделите. В процес на това те добиват разбиране за това какво им струва да победят, както и как да внедрят своите нови знания и умения в действителната си практика.

Ключови резултати


Подобряване на продуктивността посредством по-добра работа в екип, комуникация и координация; 
Изграждане на споделено виждане на „голямата картина“ и по-дълбоко ниво на разбиране на стратегията и предприетитe тактически действия; 
Вземане на по-добри решения по отношение на разпределянето на ограничените ресурси;
Увеличаване на отговорността спрямо нуждите на вътрешните и външните клиенти;
Повишаване на знанието за бизнеса и разбирането на финансовата част от него;
Дълбоко разбиране на влиянието на финансовите решения върху цялостния бизнес.

Ключови концепции

 • Планиране на производството
 • Снабдяване с материали
 • Верига на доставки
 • Стратегия Шест СИГМА
 • Лийн мениджмънт
 • Just-in-time
 • Използване на ресурси
 • Човешки ресурси
 • Обучение
 • Ниво на заплащане
 • Оползотворяване на капацитета

Финанси

 • Отчет за приходи и разходи
 • Възвръщаемост на собствения капитал
 • Възвръщаемост на активите
 • Рентабилност
 • Оперативна ефективност
 • Конкурентоспособност в условията на 
 • променящ се пазар
 • Стойностно предложение
 • Ценообразуване и продуктово портфолио
 • Оперативна ефикасност
 • „Червени и сини океани“
 • Проучване на пазара

Факти


Материали
Настолна бизнес симулация

Брой на участниците
Между 6 и 30 участници, разпределени в до 6 екипа

Участници
Мениджъри и/или други служители, чиято позиция предполага вземане на решения

Времеви изисквания
Версия „Производствен мениджмънт“ – 1-2 дни отговарят на 4 реални производствени години
Версия „Стратегия“ – 2-3 дни отговарят на 7 реални производствени години
Еднодневна версия – 1 ден обучение по финанси за нефинансисти

Полезни материали

Брошура "Production Value Chain" разгледайте
Успешна история на наш клиент - Производство разгледайте