Безопасността като личен избор™

 

Не трябва да се случват неща... 
които мога да контролирам.

Цели

"Безопасността като личен избор™" не е създадена да замени или промени Вашите настоящи програми за безопасност. Създадена е, за да даде живот на тези програми, като направи всеки служител част от вашата култура на безопасност.

Безопасността като личен избор™ е програма, която адресира мирогледа на:

 • Служителите – програмата създава ангажираност и чувство на отговорност към себе си и  останалите в компанията, а не просто спазване по задължение на правилата за безопасност.
 • Преките ръководители и лидерите – обучението дава на мениджърите инструмент за диагностика какво могат да направят, за да бъдат сигурни, че всеки е в безопасност, защото лично я е избрал.

Дизайн на програмата

 • Всички служители ще преминат през еднодневен тренинг.
 • Ученето става чрез практически занимания по въвличащ начин.
 • Активностите помагат на участниците да разберат, че често оставят безопасността на случайността.
 • Практическите дискусии върху реални житейски ситуации помагат на участниците да приложат програмата в работата си, приемайки безопасността като лична отговорност.
 • Лидерите ще преминат през допълнителен тренинг ден, за да разберат своята роля в приобщаването на всеки служител към придобитата култура на безопасност.

Резултати за служителите

 • Виждат как степента на контрол, който имаме върху ситуациите, предопределя нашата култура на безопасност.
 • Приемат, че отговорност за безопасността носят не само мениджърите, а и те самите.
 • Поемат ангажимент да бъдат запознати и да следват всеки процес по всяко време.
 • Примат убеждението, че не трябва да се случват инциденти, за които предварително е можело те самите да вземат мерки.

Резултати за лидерите

 • Помага на лидерите да изградят култура на безопасност, като мотивират, развиват умения и контролират процеса.
 • Лидерите поемат отговорността да знаят, правят и водят.
 • Лидерите не избират между безопасността и продуктивността, избират и двете.
 • Лидерите се ангажират постоянно да моделират, напътстват и изискват поведения, които подкрепят безопасността като индивидуална отговорност.

Полезни материали

Казус с клиент "Безопасността като личен избор™" (Български) разгледайте
Брошура "Безопасността като личен избор™" (Български) разгледайте
Brochure "Safe By Choice™" (English) разгледайте

Видео