Действайте, адаптирайте се и работете в синхрон!

Agile вече отдавна не е само за IT компании и Scrum експерти, а е начин бързо да се адаптирате и да реагирате на променящите се пазарни условия. Управлявайте успеха си в динамичния и постоянно променящ се свят, като прилагате Agile принципите в работата си с клиенти, по проекти и в организацията като цяло.

В Celemi Agile Move™ участниците работят в екипи, като изследват и развиват Agile мисленето и подхода си. Тази дигитална бизнес симулация поставя участниците в ситуация, в която са част от екипа на компания, занимаваща се с типичните оперативни, стратегически и лидерски предизвикателства, с които се сблъскват и компаниите днес. Екипите работят по поредица от бизнес предизвикателства, като обсъждат и вземат единодушно решение по кой път да поемат. Симулацията дава възможност на участниците да получат незабавна обратна връзка за това доколко решенията им съответстват на Agile принципите. Въздействието на всяко тяхно решение върху бизнеса се измерва, а екипите постоянно се състезават помежду си, на база на това кой използва най-добре Agile подхода и дава най-добри резултати.

Celemi Agile Move™ помага на Вашата организация да премине през необходимата трансформация, за да посрещне предизвикателствата на днешния неясен и постоянно променящ се свят. Използвайте тази силно конкурентна и ангажираща симулация, за да помогнете на Вашите служители да открият предимствата на Agile принципите и да се научат да ги прилагат в ежедневната си работа.

Симулацията Celemi Agile Move™ е подходяща за организации, които искат да подобрят представянето си и да си гарантират бизнес успех в постоянно променящия се пазар. Програмата покрива редица предизвикателства на работното място, сред които:

 • Прекалено много проекти, които се движат паралелно;
 • Клиенти, включени твърде късно в процеса на разработка на решение;
 • Хората и уменията им не се използват правилно и креативността се губи;
 • Твърде много време изразходвано по задачи, които нямат стойност за крайния клиент;
 • Липса на инициативност. Хората чакат мениджърите да делегират задачите;
 • Грешките се повтарят, а поуката от тях се пренебрегва.

ТЕСТВАЙТЕ МИНИ-СИМУЛАТОРА НА ПРОГРАМАТА ТУК (тестовият симулатор работи само на английски)

Ключови резултати

Компаниите, които използват симулацията Celemi Agile Move™, ще помогнат на служителите си да разберат как да прилагат Agile принципи в ежедневната си работа, например: при избора на проектни екипи, пускането на нови продукти или взимането на решения за разработване на нови продукти.

Включвайки се в програмата Celemi Agile Move™, участниците ще:

 • Разберат ясно смисълa на Agile подходите, независимо кой от тях използват.
 • Разберат кога и защо да използват гъвкаво (agile) мислене в работата си с клиенти, по проекти или в организацията като цяло.
 • Създадат общ език и споделено разбиране по темата.

В резултат от програмата, участниците ще развият гъвкаво (agile) мислене, което да допринесе за:

 • Подобрени умения за адекватна реакция при промени на пазара;
 • Повишена ефективност;
 • По-кратко време за достигане на продукта до пазара;
 • По-ниска цена за разработване, поради спестени излишни разходи на време и ресурси;
 • Нови продукти, които решават реални нужди на клиентите;
 • Повишена удовлетвореност на клиентите.

За кого е предназначена програмата

Всеки, който иска да разбере и използва Agile принципите:

 • Мениджъри;
 • Ръководители на екипи;
 • Ръководители на проекти
 • Разработчици на продукти;
 • Продуктови мениджъри;
 • Търговци;
 • Хора на маркетингови позиции.

Ключови концепции

 • Гъвкаво лидерство;
 • Ефективни екипи;
 • Добавена стойност за клиента;
 • Стойност от положените усилия – ефективност;
 • Работен процес;
 • Обхват спрямо Времето и Разходите;
 • Постоянно учене на база опит и адаптиране към ситуацията;
 • Управление на промяната.

Факти

Учебни материали
Дигитална бизнес симулация

Брой участници
Без ограничение. Участниците се разделят на екипи от 2 до 4 участници - ръководени от фасилитатор в зала или чрез онлайн семинар.

Участници
Служители на всички нива

Продължителност
до 4 часа

Водещ 
Сертифициран консултант от In Your Hands и Celemi

Езици
Български, Английски

Полезни материали

Брошура "Celemi Agile Move™" (Български) разгледайте
Brochure "Celemi Agile Move™" (English) разгледайте

Видео