"Разбирането на веригата на стойността, създаването на стойност и взаимосвързаността във фармацевтичния бизнес са едни от най-големите предизвикателства и отличителни черти."

 

Веднъж направили първите стъпки към организационната структура, ориентирана към резултати, следващото най-голямо предизвикателство e да засилим процеса за създаване на стойност.

Една от възможните посоки е да се предизвикат хората да разберат мултифункционалността, взаимосвързаността и „Голямата картинка“ на бизнеса и действията в тази посока.

Pharma VALUE CHAIN™ помага на участниците да разберат процеса за създаването на стойност в организацията и тяхната роля и принос към резултатите. Те ще изпробват обучителен процес, в който стратегическите бизнес концепции и ключовите финансови показатели стават лесни за разбиране чрез поставяне на теорията в практика.

Както и в реалния живот, те имат възможност да видят веднага последиците от своите управленски решения във финансовите резултати на компанията.

Представлявайки новото ръководство на Pharma Inc. Focus - бизнес клон на вашата компания, - участниците са въвлечени в силно интерактивна бизнес симулация, в която са изправени пред трудни предизвикателства. Компанията има ограничен бюджет и е притисната да достави дори по-добри резултати.

Участниците ще разберат значението на резултатите им за ключовите процеси, стратегиите за подобряването им, ключовите фактори за успех, за да бъде компанията конкурентоспособна във фармацевтичната индустрия.

На второ място, те трябва да планират следващия период като същевременно оптимизират и подобряват процесите и получават по-добри финансови резултати.

 

Всички участници ще получат разбиране за финансовите отчети, баланса, отчета за приходите и отчета за паричните потоци, ще осмислят разликите между това да бъдеш богат и това да бъдеш печеливш, както и опозицията печеливш – ликвиден. Разделени на отбори, участниците ще изготвят финансов анализ на действията си като използват различни финансови показатели.

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ

 • Повишена продуктивност чрез по-добра работа в екип, комуникация и координация;
 • Обединяване около "голямата картина" и по-дълбоко ниво на разбиране на стратегията и взаимосвързаността.
 • По-добри решения за оптимално разпределяне на ограничените ресурси.
 • По-бързо обслужване на вътрешните и външните клиенти.
 • Повишена бизнес грамотност и финансови знания.
 • Дълбоко разбиране за това как бизнесът влияе върху вземането на финансови решения.

ФИНАНСОВИ ЗНАНИЯ

 • Организационен процес;
 • Паричен поток;
 • Отчет за печалбата и загубата;
 • Възвръщаемост на капитала;
 • Възвръщаемост на активите;
 • Доходност;
 • Оперативна ефективност;
 • Оползотворяване на ресурсите;
 • Оперативни разходи;
 • Лийн мениджмънт;
 • Стратегия 6 СИГМА;
 • Създаване на стойност.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ

 • Профилиране на клиентите
 • Сегментиране
 • Анализ на продукта
 • Матрица на Бостън консултинг груп
 • Таргетиране
 • Дефиниране на послание
 • Крива на учене
 • Стълба на усвояване
 • Стъпки на усвояване
 • Създаване на стойност
 • Стратегически анализ
 • Пазарно позициониране
 • Лостов ефект в продажбите (AB, KOL, OL, Стартови пакети, Мостри, Медицински представители)
 • Микс на лостовете за постигане на резултати

ПОЛЗИ

Очакваните ползи от използването на Pharma VALUE CHAIN™ са:

 • Да изгради споделено разбиране за финансовите и мениджърски концепции;
 • Участниците да научат как техния бизнес генерира печалби днес и какво ще е необходимо, за да генерират печалба в бъдеще;
 • Участниците да разберат как техните ежедневни решения се отразяват финансово и стратегически на компанията;
 • Участниците непрекъснато да идентифицират подобрения в бизнес операциите;
 • Участниците да разберат, че комуникирането на ключовите послания по време на организационна промяна е ключът към успеха.

Факти

Материали
Симулация с борд на маса.

Участници
Всеки в организацията, който е отговорен за корпоративните резултати;
Не е необходим предишен опит или знания в сферата на финансите;
Минимум 12 участници, 1 фасилитатор е необходим на всеки 40 участника.

Адаптиране
Възможно е пълно адаптиране на симулацията спрямо процесите и бизнес езика в компанията ви.
След като сме постигнали съгласие с клиента, ние можем да определим и следваме желаните ключови показатели на представянето, стратегиите, посланията и очакваното изпълнение от участниците.

Необходимо време
Семинарът за СЪЗДАВАНЕ НА СТОЙНОСТ/СТРАТЕГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРАН семинар включва обучение "Финанси за нефинансисти" и обучение и бизнес симулация на тема "Верига за доставка на стойност/Бизнес стратегия" (2.5 дни, които отговарят на 7 години работа).
ПРОИЗВОДСТВЕНО ОРИЕНТИРАНИЯТ семинар включва обучение "Финанси за нефинансисти" и бизнес симулация (1-2 дни, които отговарят на 7 години работа).
КОНФЕРЕНТНИЯТ формат включва само бизнес симулация (4 часа).