Превърнете многообразието и различията в предимство за екипа Ви и организацията като цяло.

 

Проучвания показват, че в бизнеса всички хора се стремят към едни и същи неща, но виждат света по различен начин. От години хората анализират фактори като възраст, жизнен етап, пол, раса, етнически произход, социално-икономически статус, религия, образователно ниво, стилове на мислене, личностни профили и дори зодиакалния знак, за да открият начина да се разбират по-добре.

 

Организациите, които са успели да съчетаят служители с различен начин на мислене, личностни характеристики и емоционалност, комуникация, подходи при вземане на решения, иновативност и творческо мислене, често превъзхождат конкурентите си, в които служителите и мениджърите мислят и реагират по сходен начин и вземат стандартно решения, защото при тях всички процеси са контролирани, а пазарното поведение - предсказуемо. Многообразието от хора в една организация е бизнес богатство, което се състои от човешкия капитал на различните генерации и личности, разнообразния им опит, компетентности и умения, и богат набор от иновативни подходи към пазара.

Ако мениджърите овладеят предизвикателството на многообразието и го превърнат в управленски инструмент, това може да им помогне да повдигнат духа на служителите, да им даде достъп до нови сегменти от пазара и да увеличи производителността в екипа и компанията като цяло.

Ключови резултати

Мениджърите ще придобият нови умения или ще надградят предишния си опит в следните направления:

 • Какво ни прави уникални личности, какви са собствените ни нагласи и как да ги управляваме и използваме пълноценно;
 • Как да приемаме и използваме в продуктивна посока на различията в хората в екипа ни;
 • Как да създаваме среда на включване, в която многообразието е високо ценено;
 • Как да комуникираме с разбиране и целенасочено да изграждаме отношения, така че всеки в екипа да работи с чувство на принадлежност;
 • Разбиране на поколенческите различия в поведенията и работното представяне;
 • Запознаване със ситуационни инструменти за управление на милениали и поколения Z. 

Бизнес приложение

Програмата е подходяща за компании и ситуации, при които има нужда да:

 • Да се подкрепят усилията на организацията да създаде силно лидерско ядро, което чрез личен пример да е двигател на създаването на среда на многообразие, приобщаване и включване, в която ценим различията и ги превръщаме в стратегическо предимство за бизнеса;
 • Да се провокират разбиранията и личните перспективи на мениджърите към многообразието в организацията и екипа им;
 • Да се покажат ясно на мениджърите бизнес ползите от постигането на баланс в многообразието, чрез създаването на среда в екипа и организацията, в която всички се чувстват приети и работят с чувство на принадлежност. 
 • Да се помогне на мениджърите да изградя ефективна работна среда, в която работят хора от различни поколения, като разберат по-добре уникалната комбинация от фактори, които определят поколенческите различния и как да управляват продуктивно поведенията на хората от различните поколения в екипите си.
 • Да се решат спешно вече възникнали проблеми свързани с предразсъдъци и неефективно приобщаване; да се избегнат подобни случаи, каквито все още няма, но се забелязват пукнати в работните отношения и подхода на мениджърите; да се изградят проактивно и изпреварващо мениджърските нагласи по отношение на многообразието и ефективното приобщаване, преди да са се появили описаните проблемни ситуации.

Ключови термини

 • Многообразие;
 • Уникалност на личността;
 • Произход на различията;
 • Вярвания, предразсъдъци и нагласи;
 • Екипни и мениджърски предизвикателства;
 • Приобщаване и включване;
 • Култура на многообразие;
 • Поколенчески различния;
 • Милениали и Поколение.

За кого е предназначена програмата

 • Топ мениджърски екипи
 • Екипни и функционални лидери;
 • Супервайзори и мениджъри на матрични екипи;
 • Проектни мениджъри;
 • Новоназначени мениджъри;

Факти

Формат
Групово обучение с мениджърски и организационен фокус, поведенчески симулации и практически казуси, екипни и индивидуални работни сесии, дискусии и самоанализи.

Материали
Работни книжки, учебни материали, инструменти за саморефлексия, работни бордове и сетове с работни карти и упражнения

Участници
Максимален брой – 15 участници

Продължителност
1 ден

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands