Култура на Многообразие и Приобщаване

Направете организацията си място, в което  всички се чувстват приети и ценени.

Организации, които са успели да превърнат многообразието в неделима част от своята култура, доказано превъзхождат конкурентите си по отношение на иновативност, творчество, гъвкавост, екипност и бизнес резултати. Тези компании ясно са осъзнали, че многообразието от хора в една организация е бизнес богатство, което се състои от човешкия капитал на различните генерации и личности, разнообразния им опит, компетентности и умения и различната им гледна точка към пазарните подходи.

Изграждането на устойчива култура на многообразие и приобщаване в продължителен процес, който изисква промяна на нагласите и стимулиране на определени поведение у хората на всички нива, функции и роли в организацията. Вярваме, че това поведенческо обучение ще е една от важните стъпки на компанията Ви в правилната посока.

Цели на програмата

  • Да подпомогне усилията на организацията в това да създаде култура и среда на работа, в която многообразието се цени и всички се чувстват приети и пълноценно включени и приобщени.
  • Да създаде ясно разбиране какво означават многообразието и приобщаването и каква е ролята им за постигане на екипните и организационните цели;
  • Да изгради у всички чувствителност към използването на определени изрази и думи в ежедневието през призмата на крайната цел – да направим организацията място, в което всички да чувстват, че истински принадлежат;
  • Да осигури прост, но мощен модел за създаване на нагласи и поведения водещи до изграждане на култура в компанията, в която ценим многообразието;
  • Да тренира поведения, които създават атмосфера позволяваща на другите да се чувстват пълноценно включени в екипа и организацията.

Ключови резултати

След края на обучението участниците от всички нива и функции в организацията ще могат:

  • Ясно да дефинират какво означават многообразие, равенство и приобщаване
  • Да различават какво ни прави уникални личности, какви са собствените им нагласи и как да ги управляват и използват пълноценно;
  • Да комуникират с разбиране и целенасочено да изграждат отношения, така че всеки в екипа да работи с чувство на принадлежност.
  • Да ценят останалите, да управляват нагласите и предразсъдъците си и да изберат тяхното лично влияние и роля в създаването на среда, в която всички се чувстват приети.
  • Да се ангажират с конкретни лични дейсвия, като част от организационните усилия в създаването на култура, в която празнуваме многообразието и приобщаваме пълноценно всеки член на екипа.

 

Програмата

Обучението представлява целодневно, силно ангажиращо преживяване, което предизвиква участниците да постигнат помежду си ясно разбиране какво представлява многообразието, защо е ценно за организацията и как всички заедно сме отговорни да изградим такава работна среда, в която всички да се чувстваме приети, ценени и уважавани. Програмата ще Ви предостави възможност да практикувате ключовите принципи стоящи в основата на организационна култура, в която празнуваме различията, комуникираме ефективно с различните от нас и осъзнаваме стойността, която всеки има в компанията и екипа. Единствено синергията от различните ни личности може да гарантира постигнането на изключителна продуктивност и високи резултати. Структурираните дискусии ще Ви провокират да осмислите и споделите как да приложите тези принципи в реална работна среда, така че да превърнете новите знания в ефективни работни поведения, нагласи и цялостна култура организацията.